Ελληνοαρμενικό Κέντρο Πολιτισμού ''Ροστώμ Αλατζιάν''. Διοργανώνουμε ανά τον κόσμο μουσικές παραστάσεις χορωδιακού έργου ''Μ. Αλέξανδρος, Ύμνος στην Αρχαία Ελλάδα''. ΠΛΗΡ: Χ. Βουλγαρίδης, ΤΗΛ: 6980776896/ 6989930356

ΑΝΤΙΚΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: NACHMIC125860

ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ ΑΝΤΙΚΑ «NACHET et FILS» ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1862-1880 BRONZE

ΑΡΧΙΚΗ ΤΙΜΗ:
1200.00 €
/ με ΦΠΑ
ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: 900.00 € / με ΦΠΑ
Άμεσα διαθέσιμο

Χαρακτηριστικά

• ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΝΤΙΚΕΣ
• ΚΩΔΙΚΟΣ EXLIBRIS: NACHMIC125860

Περιγραφή

Το σπουδαίο μικροσκόπιο της γαλλικής εταιρείας  Nachet, ο πιο διάσημος κατασκευαστής μικροσκοπίων στη Γαλλία κατά τη διάρκεια του δέκατου ένατου αιώνα. Φέρει την σφραγίδα "Nachet et Fils - Paris - 17 Rue St. Severin". Τα μικροσκόπια Nachet  χαρακτηρίζονται από μια μεγάλη αισθητική αξία, και είναι από τις πιο δημοφιλείς μάρκες των συλλεκτών.
Ο Καμίλ Sébastien Nachet άνοιξε δικό του εργαστήριο το 1839 για κατασκευή μικροσκοπίων παραγωγής στο 16 Rue Serpente, Παρίσι. Μέχρι το 1850, το όνομα της εταιρείας άλλαξε σε Nachet et fils. Το 1862 το εργαστήριο μετακόμισε στο νούμερο 17 της Rue St. Severin. Το 1880 η επωνυμία της επιχείρησης άλλαξε σε Nachet (χωρίς "et fils»), διατηρώντας τη διεύθυνση 17 Rue St. Severin.
Το μικροσκόπιο είναι πλήρες, με το φακό του, διπλό εναλλάξιμο φακό και κάτοπτρο. Επίσης περιλαμβάνει αντικειμενοφόρες πλάκες της εποχής

Υψος: 28cm
Μήκος: 12cm
Πλάτος:  8,5cm

 
The great microscope of the French company Nacher, the most famous microscope manufacturer in France during the nineteenth century. It bears the stamp "Nachet et Fils - Paris - 17 Rue St. Severin". The Nachet microscopes are characterized by a great aesthetic value and is the most popular brands of collectors.
The Camille Sébastien Nachet opened his own workshop in 1839 for construction of microscope production at 16 Rue Serpente, Paris. By 1850, the company name was changed to Nachet et fils. In 1862 the laboratory moved to number 17 of the Rue St. Severin. In 1880 the name of the company changed to Nachet (without "et fils»), maintaining the address 17 Rue St. Severin.
The microscope is complete with lens, interchangeable lens and double reflector. Also includes slides of the season

Height: 28cm
Length: 12cm
Width: 8,5cm

Великий микроскоп французской компании Nacher, самый известный производитель микроскоп во Франции в девятнадцатом веке. Она несет на себе печать "Начет др Филь - Париж - 17 Rue Санкт-Северин". В начет микроскопы характеризуются большой эстетической ценности и самые популярные бренды коллекционеров.
Камиль Себастьен Начет открыл собственную мастерскую в 1839 году для строительства производства микроскопа на 16 улице Serpente, Париж. К 1850 году, название компании было изменено на начет ET FILS. В 1862 году лаборатория переехала в номер 17 на улице Санкт Северин. В 1880 году название компании изменено на начет (без "ET-сын»), сохраняя адрес 17 Rue Санкт Северин.
Микроскоп в комплекте с объективом, сменным объективом и двойной отражатель. Также включает в себя слайды сезона

Высота: 28 см
Длина: 12см
Ширина: 8,5cm


法国公司Nacher,最有名的显微镜制造商法国在十九世纪伟大的显微镜。它承担着邮票“Nachet等酒坊 - 巴黎 - 17街街塞韦林”。该Nachet显微镜的特点是极大的审美价值,是目前最流行的品牌收藏家。
该卡米尔塞巴斯蒂安Nachet开设了自己的工作室于1839年建造显微镜生产在16街Serpente,巴黎。到1850年,该公司更名为Nachet等菲尔斯。 1862年实验室搬到了编号圣街17塞韦林。 1880年公司名称变更为Nachet(没有“等酒坊»),维持地址17街街塞韦林。
显微镜配有镜头,可换镜头和双反射器。此外,还包括本赛季的幻灯片
高度:28cm
长度:12厘米
宽度:8,5cm
 
المجهر كبير من الشركة الفرنسية Nacher، الشركة المصنعة المجهر الأكثر شهرة في فرنسا خلال القرن التاسع عشر. أنه يحمل ختم "Nachet آخرون فلس - باريس - 17 شارع سانت سيفيرين". وتتميز المجاهر Nachet من قيمة جمالية كبيرة وغير العلامات التجارية الأكثر شعبية من هواة جمع العملات.
فتح كميل سيباستيان Nachet ورشته الخاصة في عام 1839 لبناء إنتاج المجهر في 16 شارع Serpente، باريس. بحلول عام 1850، تم تغيير اسم الشركة إلى Nachet آخرون فلس. في عام 1862 انتقل المختبر إلى رقم 17 من شارع رو سيفيرين. في عام 1880 اسم الشركة تغيير لNachet (بدون "وآخرون فلس»)، والحفاظ على عنوان 17 شارع سانت سيفيرين.
المجهر كاملة مع عدسة، عدسة قابلة للتبديل وعاكس مزدوج. ويشمل أيضا الشرائح الموسم
الطول: 28CM
طول: 12CM
عرض: 8،5cm

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Αλ. Σβώλου 55, TK 54621, Θεσσαλονίκη
Τηλ.: 2310 260 615
[email protected]

SOCIAL MEDIA