Ελληνοαρμενικό Κέντρο Πολιτισμού ''Ροστώμ Αλατζιάν''. Διοργανώνουμε ανά τον κόσμο μουσικές παραστάσεις χορωδιακού έργου ''Μ. Αλέξανδρος, Ύμνος στην Αρχαία Ελλάδα''. ΠΛΗΡ: Χ. Βουλγαρίδης, ΤΗΛ: 6980776896/ 6989930356

ΒΙΒΛΙΑ>ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: NTVA38033

Η ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΖΩΝΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΘΕΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Συγγραφέας: ΒΑΣΔΡΑΒΕΛΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΡΧΙΚΗ ΤΙΜΗ:
78.36 €
/ με ΦΠΑ
ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: 50.68 € / με ΦΠΑ
Άμεσα διαθέσιμο

Χαρακτηριστικά

• ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: ΒΑΣΔΡΑΒΕΛΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
• ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
• ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ: Πολύ καλή
• ΕΤΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ: 1933
• ΓΛΩΣΣΑ ΒΙΒΛΙΟΥ: Ελληνικά
• ΘΕΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΖΩΝΕΣ, ΛΙΜΕΝΙΚΟ
• ΕΚΔΟΤΗΣ: ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ
• ΚΩΔΙΚΟΣ EXLIBRIS: NTVA38033
• ΣΕΛΙΔΕΣ: 80
• ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 23,5X15,5cm
• ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ: ΧΑΡΤΟΔΕΤΟ

Περιγραφή

Εκ τής μελέτης της ιστορικής εξελίξεως των ελευθέρων ζωνών, διαπιστούται ότι διάφορα Κράτη ιδίως της Ευρώπης εκ της ανάγκης τονώσεως, είτε της διαμετακομιστικής κινήσεως τών λιμένων των, είτε της συγκεντρώσεως μεγάλων αποθεμάτων υποκειμένων εμπορευμάτων, είτε διά την ενίσχυσιν τών εις τους λιμένας των τελουμένων μεγάλων εμποροπανηγύρεων, προέβησαν εις την ίδρυσιν εις όρισμένον Τμήμα του λιμένος των ελευθέρας εμπορικής περιοχής καταλλήλως κεχωρισμένης από της ετέρας τελωνειακής τοιαύτης εις την οποίαν συνεκέντρωσαν διάφορα εμπορεύματα άτινα δεν επρόκειτο να εισαχθώσιν εις επιτόπιον κατανάλωσιν επιβαρυνόμενα ώς είναι φυσικόν με τους κεκανονισμένους εισαγωγικούς φόρους. Εδημιούργησαν τουτέστιν μίαν προνομιούχον εμπορικήν περιφέρειαν την όποίαν απήλλαξαν τών τελωνειακών διατυπώσεων και περιορισμών με αντικειμενικόν σκοπόν όπως προσελκύσωσιν εις τους λιμένας των εμπορεύματα ποικίλης φύσεως και διαφόρων προορισμών. Ακριβώς εις την περιοχήν ταύτην ίδρυθείσαν αποκλειστικώς πρός τόνωσιν του αποταμιευτικού και διαμετακομιστικού εμπορίου, εδόθη το όνομα Ελευθέρα Εμπορική Ζώνη. Πρωτοπόρος της ιδέας των Ελευθέρων Ζωνών υπήρξεν η παλαιά αποικία των Φοινίκων Μασσαλία εις τήν οποίαν λόγω της εκεί ετησίως τελουμένης μεγάλης εμποροπανηγύρεως, ιδρύθη ή πρώτη Ελευθέρα Ζώνη κατά το 1740. Εάν σήμερον εις την Μασσαλίαν δεν λειτουργεί Ελευθέρα Ζώνη, τούτο δέον ν' αποδοθή εις το γεγονός ότι ή διαμετακομιστική και αποταμιευτική κίνησις του μεγάλου τούτου λιμένος τής Μεσογείου αποτελείται εκ προϊόντων κατά το πλείστον προερχομένων, έκ Γαλλικών αποικιών και των όποίων ώς γνωστόν ή τελωνειακή δασμολόγησις έξομοιοί ταύτα πρός τά της Μητροπόλεως κατά συνέπειαν δεν υφίσταται εν τη πόλει ταύτη λόγος σοβαρός υπαγορεύων , την λειτουργίαν Ελευθέρας Ζώνης. - Παρ' όλα ταύτα κορυφαίοι οικονομολόγοι μεταξύ τών όποίων πρωτοστατεί το Εμπορικόν Επιμελητήριον Μασσαλίας ετάχθησαν υπέρ της ιδρύσεως και εκεί Ελευθέρας Ζώνης. -- - Εκεί όμως ένθα καθ' ολοκληρίαν έθαυματούργησεν ο θεσμός των Ελευθέρων Ζωνών υπήρξεν η Τεργέστη και έτι περισσότερον οι Βόρειοι Γερμανικοί λιμένες το ΒRΕΜΕΝ, DΑΝΖΙΝG και ιδίως το Αμβούργον. Η ενδελεχής μελέτη της εξελίξεως των ελευθέρων τούτων λιμένων και Ζωνών αποδεικνύει σαφώς και απεριφράστως την εξαιρετικήν ώφέλειαν του θεσμού και την καταπληκτικήν αύξησιν της κινήσεως τών λιμένων τούτων αφ' ής ιδρύθησαν εν αυτοίς Ελεύθεραι Ζώναι. Η Θεσσαλονίκη λόγω της προνομιούχου γεωγραφικής αυτής θέσεως απ' αρχαιοτάτων χρόνων έπαιξε σπουδαιότατον ρόλον είς το διεθνές έμπόριον και τας συγκοινωνίας. Επί των Ρωμαϊκών χρόνων είχε κηρυχθή εις ΡΟRΤΟ - FRΑΝCΟ διότι απετέλει την κλείδα των Ευρωπαϊκών προς την Ανατολήν και τανάπαλιν εμπορικών συγκοινωνιών, "Εκτοτε καίτοι διεξήλθε πλείστα στάδια ξενικών επικυριαρχιών εν τούτοις όμως παρ' όλων ανεγνωρίσθη ή εξαιρετική αυτής εμπορική τοποθεσία, και αείποτε απετέλεσε το μήλον της έριδος μεταξύ άλληλοσυγκρουομένων συμφερόντων Σλαύων και Αυστριακών (Απο τον πρόλογο)

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Αλ. Σβώλου 55, TK 54621, Θεσσαλονίκη
Τηλ.: 2310 260 615
[email protected]

SOCIAL MEDIA